Μέλη διοικητικού συμβουλίου:

Πρόεδρος:ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ Νικόλαος
 
Αντιπρόεδρος:ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ Νικόλαος
 
Γραμματέας:ΚΙΟΣΣΕΣ Απόστολος
 
Ταμίας:ΖΑΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος
 
Μέλος:ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ Βασιλική
 
Μέλος:ΒΟΓΙΑΤΖΗ Παναγιώτα
 
Μέλος:ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θεόδωρος